Možnosti spolupráce


Naše příroda, z.s., je nezisková organizace vydávající stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států. Časopis vychází více než deset let, jeho význam spočívá v naučném charakteru a snaze formovat osobní přístup ke vnímání přírody a uvědomění si důležitosti její ochrany, mediálně podporuje nejrůznější projekty. Časopis Naše příroda má široké spektrum čtenářů od mládeže školního věku po starší generace laické i odborné veřejnosti. Více o časopise se můžete dozvědět na www.nasepriroda.cz nebo www.facebook.com/nasepriroda

V roce 2015 členové spolku Naše příroda zorganizovali 1. ročník odborně vzdělávací konference, tenkrát na téma Péče o bývalé vojenské prostory. Účast širokého spektra odborníků a množství kladných ohlasů předčilo všechna očekávání. Od té doby se z konference Naše příroda stalo každoroční podzimní setkání „ochránců a přátel přírody“ v Olomouci. Této akce se každý rok účastní okolo 250-300 posluchačů z celé České republiky, občas i z okolních států. Hlavním cílem je soustředit na jednom místě úředníky státní správy, výzkumníky i ochránce, botaniky i zoology a podpořit jejich vzájemnou diskuzi a spolupráci. Máme totiž pocit, že mnohdy spolupráce nefunguje tak, jak by mohla, a bylo by pro ochranu přírody žádoucí. Přestože je program určený primárně pro odborníky, snažíme se o popularizaci témat i pro širší veřejnost, celý program konference natáčíme a každý rok zveřejňujeme formou on-line videí.


Podpořte nás aneb možnosti spolupráce a partnerství

Vážení partneři a příznivci,

udržet odbornou i společenskou úroveň konference není snadné, stále hledáme možnosti, jak získat finanční prostředky na pokrytí vynaložených nákladů.

Děkujeme Vám, kteří jste v minulých letech pomohli, a doufáme, že nám i nadále zůstanete nakloněni! Zároveň se obracíme na ty z vás, kterým se projekt Naše příroda líbí, ať už konference, časopis, či obojí, a rádi byste ho podpořili. Přivítáme jakoukoli finanční nebo mediální podporu a ani dalším zajímavým formám spolupráce se rozhodně nebráníme. Kdo by rád stál po boku tohoto projektu jako partner nebo měl možnost nás jakkoliv podpořit, kontaktujte nás, prosím.


Partnerům konference můžeme nabídnout

 • Prezentaci loga partnera  v tiskových zprávách a programu konference
 • Prezentaci loga partnera na webových stránkách konference a sociálních sítích
 • Inzerci v časopise Naše příroda a inzerci ve sborníku abstrakt
 • Prezentaci během přestávek konference
 • Poděkování partnerům při zahájení a ukončení konference
 • … a další plnění dle individuálních potřeb partnera

V minulých letech nás podpořili:


 • 7. generace
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Beleco, z.s.
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR v.v.i.
 • BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)
 • časopis Nika
 • časopis Ochrana přírody
 • časopis Živa
 • Česká krajina o.p.s.
 • Česká společnost ornitologická
 • Český svaz ochránců přírody
 • Českomoravský šterk, a.s.
 • ČSOP Vlašim
 • Ekolist.cz
 • ENKI, o.p.s.
 • Fórum ochrany přírody
 • Koroptvičky
 • Masarykova univerzita
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Mokřady – ochrana a management, z.s.
 • Museum Karlovy Vary
 • Naturaservis, s.r.o.
 • NET4GAS, s.r.o.
 • NNO Fórum ochrany přírody
 • Olomoucký kraj
 • Ostravská univerzita
 • Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s.
 • Správa CHKO Záhorie
 • Správa Národního parku Šumava
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vesmír
 • Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
 • v.v.i.

Děkujeme.